KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie da nych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r . (RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MaDa s.c. Perfumeria i Salon Urody Lilianna Drebszok, Dariusz Drebszok, ul. Ołtaszyńska 92, 53-034 Wrocław, NIP: 8990001295, REGON: 005992555.
 2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana d anych osobowych kontakt pod adresem e – mail : iod@klinikamada.pl 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: 
  1. realizacji transakcji kupna – sprzedaży na podstawie umowy, zlecenia, serwisu sprzedażowego, bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1. lit.b RODO, 
  2. wystawionej dokumentacji finansowo – księgowej potwierdzającej transakcje kupna – sprzedaży bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.c RODO, 
  3. dochodzenia roszczeń bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO, 
  4. marketingowych na podstawie prawnego interesu Administratora bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO, 
  5. statystycznych i analitycznych ukierunkowanych na badanie potencjału sprzedażowego bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO, 
  6. realizacji re klamacji bazując na podstawie prawnej art.6. ust.1.lit.f RODO. 
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane urzędom skarbowym, bankom, przewoźnikom, Poczcie Polskiej S.A., firmom kurierskim, kancelariom prawnym, Krajowej Administracji Skarbowej , tłumaczom, firmom umożliwiającym obsługę sprzedaży, zamówień i faktur poprzez programy, platformy elektroniczne, firmom realizującym usługi sprzedażowo – marketingowe. 
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej. 
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
          Cel A. Zgodnie z ustawą o rachunkowości.
          Cel B. Zgodnie z ustawą o rachunkowości.
          Cel C. Do czasu przedawnienia roszczeń.
          Cel D. Do momentu zakończenia współpracy.
          Cel E. Do czasu zakończenia relacji biznesowej .
          Cel F. Do zakończenia postępowania reklamacyjnego oraz zgodnie z ustawą o         rachunkowości. 
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wyraż enia sprzeciwu (dotyczy Celu C – F). 
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze i realizacji umowy. 
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.